การพัฒนาวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วโดยใช้ Random Amplified Polymorphic DNA เพื่อตรวจสอบซัลโมเนลลาในอาหาร

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, exSujeeporn Tiyapongpattana, exTakahisa Miyamoto, "Application of an optimized 18-h method involving one step culturing and single primer-based PCR assay for detection of Salmonella spp. in foods", Food control, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 593-598
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "Application of single primer based-PCR for simple and rapid detection of Salmonella spp. in foods", The 21st International ICFMH Symposium (Food Micro 2008) “Evolving microbial food quality and safety”, 1 - 4 กันยายน 2008, Aberdeen สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ