การโคลนและศึกษาการแสดงออกของฮอร์โมนเลปตินและตัวรับในเป็ดพื้นเมืองของไทย และการผลิตฮอร์โมนเลปตินของเป็ดในเชื้อ Escherichia coli

Publish Year National Conference 1
2008 exกีรติ จิรวัฒน์จรรยา, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนและแสดงออกของยีนเลปตินและตัวรับของเลปตินในไก่พื้นเมืองไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย