การปรับปรุงการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลดดินัมในอิเล็กโทรดของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน