การปรับปรุงการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลดดินัมในอิเล็กโทรดของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

Publish Year International Journal 1
2011 exPhompan, W, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Improvement of proton-exchange membrane fuel cell performance using platinum-loaded carbon black entrapped in crosslinked chitosan", JOURNAL OF POWER SOURCES, ปีที่ 196, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 147-152
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exวรัญญา ผมพันธ์, "การห่อหุ้มคาร์บอนแบล็กด้วยพอลิสไตรีนและไคโตซานที่ผ่านการเชื่อมขวาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย