เทคนิคการสกัดไพลด้วยของเหลวภายใต้ความดันสูง

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exPoonsukcharoen, T., exPathrakorn, T., "Pressurized liquid and superheated water extraction of active constituents from Zingiber cassumunar Roxb. rhizome", Separation Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, มกราคม 2011, หน้า 616-624
2004 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exWimolrut Insuan , "Superheated Water Extraction of Essential Oil from Lime Peel: a Comparison with Conventional Methods", Analytical Letters, ปีที่ 37, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2004, หน้า 2393-2409