การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคพืช เพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ของสารสกัดสะเดาต่อเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas sxonopodis pv. Citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ส้ม", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย