การกำหนดภาวะที่เหมาะสมในการตกแต่งกันยับผ้าทอใยไลโอเซลล์