แอกเซสพอย์ตที่รองรับการทำงานแบบสื่อผสม และการประกันคุณภาพการส่งข้อมูล

Publish Year National Conference 4
2017 exสิรภพ สัตตบงกช, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอคเซสพอยต์ที่รองรับซอฟต์แวร์ดีฟายนด์เน็ตเวิร์ค", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017), 25 - 28 กรกฎาคม 2017, เชียงคาน เลย ประเทศไทย
2014 exพงพันธ วันสา, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "กลไกการประหยัดพลังงานโดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ในการรับข้อมูลสำหรับเครือข่ายแลนไร้สาย", National Conference on Computer Information Technologies, 30 มกราคม 2014, สระแก้ว ประเทศไทย
2014 exพิสิษฐ์พงศ์ วิศาลเจริญยิ่ง, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยัด", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTICARD 2014), 21 - 23 พฤษภาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exเบญจมาศ ธนาบริบูรณ์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ไวร์เลสแอกเซสพอยต์ที่รองรับการควบคุมการเข้าใช้งานและการประกันคุณภาพการส่งข้อมูล", การประชุมวิชาการงานวิจัยและ พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 2 ,ECTI-CARD 2010, 10 - 12 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย