การผลิตพลังงานในรูปก๊าซไฮโดรเจน จากวัตถุดิบทางการเกษตรประเภทแป้งสุกชนิดต่าง ๆ ใน โดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง