การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มโคนมโดยปรับปรุงการจัดการอาหารระยะก่อนและหลังคลอด

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nutrition on Reproductive Performance of Postparturient Dairy Cows in the Tropics: A Review", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 103-107