การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "แนะนำให้เกษตรกรรู้จักชนิดและพันธุ์พืชในกลุ่มน้อยหน่า", วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท, ปีที่ 10, ฉบับที่ 37, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 41-68
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exนันทนา พูลน้อย, "ผลของสัดส่วนระหว่างใบต่อผลที่มีต่อการเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 5
2013 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "น้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2", Kasetsart University, 2013
2013 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "น้อยหน่าพันธุ์ปากช่องเคยู 3", Kasetsart University, 2013
2011 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "น้อยหน้า "ปากช่อง เคยู 2"", Kasetsart University, 2011
2011 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "น้อยหน่า "ปากช่อง เคยู 1"", Kasetsart University, 2011
2011 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "น้อยหน่า "หนังเขียว เกษตร 1"", Kasetsart University, 2011