การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exจิราภา ทัดเกษร, "ผลของสัดส่วนระหว่างใบต่อผลที่มีต่อคุณภาพของผลน้อยหน่าพันธุ์เนื้อทอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exยอดหญิง ทองธีระ, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การศึกษาชีววิทยาของดอกน้อยหน่าลูกผสม (Annona cherimola Mill. x Annona squamosa Linn.) พันธุ์เพชรปากช่อง", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Plants, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย