การพยากรณ์การไหลผ่านของโปรตอนบนพื้นผิวเยื่อเลือกผ่านโปรตอน สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อเลือกผ่านโปรตอนโดยใช้เทคนิค Molecular Dynamics Modeling

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Ionic conductivity in a chitosan membrane for a PEM fuel cell using molecular dynamics simulation", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 88, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 194-200
2008 exPirawattana, Thongjun, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Simulation of Doxorubicin Delivery via Glucosamine(ethylene glycol) Carrier", INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2008, หน้า 2290-2305
Publish Year National Journal 1
2009 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSuwaree Martkumchan, "Transport Mechanism of Hydronium Ion in Chitosan Membrane with Various Amounts of Water", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 187-196