การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมในเขตภาคตะวันตก

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, "การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซิน บี 1 ในอาหารโคนมในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐมและราชบุรี", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1-3, เมษายน - ธันวาคม 2009, หน้า 39-48
Publish Year International Conference 2
2011 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, exน.ส. สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "AFLATOXIN, ZEARALENONE, FUMONISIN AND T-2/HT-2 TOXINS CONTAMINATION IN FEEDSTUFFS IN THAILAND FROM YEARS 2008-2011", FFTC-KU 2011 International Seminar on Risk Assessment and Risk Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia, September 5-9, 2011 , 7 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2003 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, exSusumu Kumagai, "Aflatoxin B1, Zearalenone and Deoxynivalenol contamination in feedstuffs in THAILAND.", International Symposium of Mycotoxicology in Kagawa 2003. (ISMYCO Kagawa '03), 3 - 5 พฤศจิกายน 2003, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2009 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, exSudtisa Laopiem, "การสำรวจการปนเปื้อนสารเมลามีนในอาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดเม็ดสุนัขและแมวในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, inนายวิทย์ เลิศแสง, exสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "การสำรวจหาการปนเปื้อนสารพิษฟูโมนิซินในข้าวโพดอาหารสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการพบอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย", ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้", 11 - 12 มิถุนายน 2008, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2006 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, exProf.Dr. Susumu Kumagai, "AFLATOXIN AND ZEARALENONE CONTAMINATION OF CASSAVA TO BE USED FOR FEEDSTUFFS IN THAILAND", International Symposium of Mycotoxicology in Bangkok 2006 (ISMYCO Bangkok'06), 12 - 15 ธันวาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, exสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "รายงานผลการตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยวิธี ELISA ระหว่างปี 2545-2548", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2548, 2 - 4 พฤศจิกายน 2005, ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย