การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2011 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และปริมาณผลผลิตของทีทรี (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ที่ปลูกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "Tea Tree (Melaleuca alternifolia); พืชใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย", การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปี วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 สิงหาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย