การระเบิดด้วยไอน้ำสองขั้นตอนของชานอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Two-step steam explosion pretreatment of sugarcane bagasse for ethanol production.", The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, 2 - 5 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "A comparison between simultaneous saccharification and fermentation and separate hydrolysis and fermentation of sugarcane bagasse using steam explosion pretreatment.", The 5th Thailand Materials Science and Technology Conference (MSAT-5), 18 - 22 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Value-adding of corn cob by yeast fermentation.", The 13th Annual Conference for Chemical Engineering and Chemistry, 22 กันยายน 2006, นครนายก ประเทศไทย
2006 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "การผลิตเฟอร์ฟูรอลและแอลฟาเซลลูโลสในเวลาเดียวกันจากชานอ้อย", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย