ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการใช้โครงสร้างประโยคที่มีทวิกรรมในภาษาไทย