การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื้อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย