การพัฒนาระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซินผสมอะลูมิเนี่ยม

Publish Year National Conference 2
2008 exภัคนันท์ สุขสำราญ, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเป็นฉนวนความร้อนของผิวสัมผัสที่มีความหยาบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exชุมพร ช่างกลึงเหมาะ, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหยาบละเอียดของผิวชิ้นงานกับเงื่อนไขการกัดของวัสดุอิพอกซีเรซินเติมอลูมิเนียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย