การใช้นิวเคลียร์เทคนิควิเคราะห์สังกะสี แคดเมียม และตะกั่วในดินและพืชที่ปลูกในดินปนเปื้อนโลหะหนัก

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Vetiver phytoremediation in Thailand", Latin America Regional Conference on the Vetiver System for Environmental Protection and Rehabilitation, 14 ตุลาคม - 16 กันยายน 2010, Santiago สาธารณรัฐชิลี