การใช้นิวเคลียร์เทคนิควิเคราะห์สังกะสี แคดเมียม และตะกั่วในดินและพืชที่ปลูกในดินปนเปื้อนโลหะหนัก

Publish Year National Journal 1
2007 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Vetiver in Thailand: General Aspects and Basic Studies ", KU Science Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1*3, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 12-23