การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์

Publish Year National Conference 2
2009 inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exWiwat Ingkapradit, exVasana Inklang, exVithasanti Hom-ngarm, "การปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวจากแปลงปลูกข้าวอินทรีย์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exวิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์, exกิ่งแก้ว คุณเขต, exวาสนา อินแกลง, exวิทสันติ หอมงาม, "การสะสมโลหะหนักในดินปลูกข้าวอินทรีย์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย