สเปกโตรกราฟแบบใช้ตัวรับรู้ซีซีดี เพื่อวิเคราะห์วิสัยของไดโอดเปล่งแสง