พัฒนาการในรอบปีของชมพู่ (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) พันธุ์ทับทิมจันท์

Publish Year National Journal 3
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, exยศกร สายสร้อย, "ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเติบโตทางกิ่งใบและมะละกอพันธุ์เม็กซิ-เกษตร", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1, กรกฎาคม 2010, หน้า 537-540
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ปรียารัฐ ภูสุวรรณ, "การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์จากตลาดปฐมมงคลจังหวัดนครปฐม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 529-532
2006 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "วงจรพัฒนาการของฝรั่งที่เป็นผลจากการเขตกรรม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
Publish Year National Conference 5
2011 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส. มลปภา นาถึง, "ผลของการถ่ายเรณูด้วยเรณูบางพันธุ์ต่อการติดผลและคุณภาพของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exดิศวร สุวรรณมโหสถ, "การเจริญของกิ่งยอดและใบชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exปรียารัฐ ภูสุวรรณ, "การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของชมพู่ทับทิมจันท์จากตลาดปฐมมงคลจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, รร. เอสดี เอเวนิล, บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exPathompong Sutharuk, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "ตำแหน่งผลบนต้นที่มีผลต่อคุณภาพผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exแก้วตา บุรีสิงห์, "ช่วงเวลาการให้ผลที่มีผลต่อคุณภาพผลชมพู่พันธ์ทับทิมจันท์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย