พัฒนาการในรอบปีของชมพู่ (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) พันธุ์ทับทิมจันท์

Publish Year National Journal 3
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, exยศกร สายสร้อย, "ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเติบโตทางกิ่งใบและมะละกอพันธุ์เม็กซิ-เกษตร", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1, กรกฎาคม 2010, หน้า 537-540
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ปรียารัฐ ภูสุวรรณ, "การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์จากตลาดปฐมมงคลจังหวัดนครปฐม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 529-532
2006 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "วงจรพัฒนาการของฝรั่งที่เป็นผลจากการเขตกรรม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2006, หน้า 0-0