การใช้ลินสีดในสัตว์น้ำ : ผลต่อการเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งก้ามกรามและปลาดุก

Publish Year International Journal 1
2006 exSontipan Pasugdee, exPratuk Tarptipwan, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Waste Output and Loading in Prawn (Macrobrachium rosenbergiiDe Man) Culture at Different Sizes and Feeding Frequencies", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 269-275