การผลิตนาโนพาร์ติเคิลจากไคโตแซนเพื่อห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ด้วยวิธี Rapid Expansion of Supercritical Solution Process

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Co-precipitation of asiatic acid and poly(l-lactide) using rapid expansion of subcritical solutions into liquid solvents", NanoBioTech-Montreux 2010, 15 - 17 พฤศจิกายน 2010, สมาพันธรัฐสวิส
2009 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Production of Nanoparticles from Centella asiatica Bioactive Compounds via Rapid Expansion of Supercritical Solutions Process", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย