การศึกษาประสิทธิผลของระบบการนำส่งที่ควบคุมการปลดปล่อยสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ใน skin, และ ในเซลล์มะเร็ง

Publish Year International Journal 1
2012 exJirasripongpun, K., exJirakanjanakit, N., exSakulsom, P., exWongekalak, L.-O., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of food matrices on cytotoxicity of asiatic acid in mammalian cell models", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1970-1976