การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น

Publish Year National Conference 4
2011 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "พลาสติกจากผลิตผลทางการเกษตร", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, 26 - 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSarekha Woranuch, exChindawan Punchangcharoen, exOrnwaree Ratcharak, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic starch based material for flexible packaging", the 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exประไพศุทธิ์ คำทอง, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนาย สมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1, 10 - 12 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exฌนกร หยกสหชาติ, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "ผลของกรดลิโนเลอิกและซีนต่อสมบัติของพลาสติกผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช-พอลิแลคติกแอซิด", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย