การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น

Publish Year International Journal 1
2011 exYokesahachart, C, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of amphiphilic molecules on characteristics and tensile properties of thermoplastic starch and its blends with poly(lactic acid)", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 22-31