การวิเคราะห์โครงสร้างของสารยับยั้งจุลชีพที่สังเคราะห์จากแลกติกแบคทีเรียชนิด Pediococcus acidilactici KUB-L0026