โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ"

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2013 exสุดาทิพย์ จันทร, exกุลวดี พิศลยบุตร , exรินลดา รัตนพรรณทอง , inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยสารละลายเอนไซม์สกัดหยาบจาก Penicillium oxalicum KUB-SN2-1", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 104-112
Publish Year National Conference 1
2010 exนางสาวภารุจีร์ ภูมิไกล, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การปกป้อง Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จากความร้อนโดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลส", Thailand Research Expo, 26 - 30 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย