โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ"

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2013 exSudathip Titapoka Chantorn, exKatesarin Buengsrisawat, exApinya Pokaseam, exTasanee Sombat, exPichamon Dangpram, exKla Jantawon , inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Optimization of extracellular mannanase production from Penicillium oxalicum KUB-SN2-1 and application for hydrolysis property", Sonklanakarin J. Sci. Technol., ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 17-22
2013 exSudathip Titapoka Chantorn, exNawapan Pongsapipatana, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDietmar Haltrich, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of mannanase S1 from Klebsiella oxytoca KUB-CW2-3 and its application in copra mannan hydrolysis", ScienceAsia, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2013, หน้า 236-245
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWarunee Boonyoung, "Effective BAKE-SAFE-2 as a potential effective antimicrobial substance for Choux Cream", The 7th International Symposium on Lactic acid bacteria and Health and the 3rd Asian Symposium on Lactic acid bacteria, 29 - 31 พฤษภาคม 2012, Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน