การพัฒนา เซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำ

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Electrochemical Synthesis and Gas Sensing Properties of Succinic Acid-Doped Polyaniline", Conference on Coordination Chemistry (ACCC) , 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2008, ญี่ปุ่น