โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะหน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้แบบจำลองเสมือน