การผลิตน้ำมันไบโอโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลิตจากถ่านชาร์ที่ได้จากชีวมวลต่างชนิด