ผลของภาวะเครียดที่มีผลต่อลักษณะทางจุลกายวิภาคของผิวหนังและอวัยวะภายใน และระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะของปลาตะเพียนและปลาดุกในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNarumol Klangkaew, exNapasorn Kusucharit, "Pharmacokinetics of Enrofloxacin in Koi Carp (Cyprinus carpio) after Various Routes of Administration", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 62-68
Publish Year National Conference 1
2008 inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของภาวะเครียดต่อลักษณะทางจุลกายวิภาคของผิวหนัง อวัยวะภายในและระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะของปลาดุก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย