การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคและคุณสมบัติทางเคมีของโลหิต ฮอร์โมนในภาวะเคลียด และระบบภูมิคุ้มกันของปลาน้ำจืดในประเทศไทย