การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพหม่อนและผลิตภัณฑ์หม่อนจากหม่อน