กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Publish Year National Journal 1
2006 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "น้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 11 (2549) 1: 40-46, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 40-46
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต อินทรชาติ, exนายรัตน์พงศ์ กุญชรบุญ, "Numerical model of tidal current in the Gulf of Thailand", 3rd International fisheries symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exธัญญนุช อินแตง, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต อินทรชาติ, "THE TIDAL CURRENTS IN CHAO PHRAYA RIVER MOUTH BY PRINCETON OCEAN MODEL (POM)", 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 exธัญญานุช อินแตง, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปราโมทย์ โศจิศุภร, "ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษากระแสน้ำขึ้นน้ำลง กรณีศึกษาบริเวณปากแม่น้ำเข้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำหนุนใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ. ", การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ประจำปี พศ. 2551 “แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า”, 1 - 2 เมษายน 2008, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย