การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำและตะกอนดินบริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยตอนบน