การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในเขตแนวป้องกันน้ำเค็ม