การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exVich Sriwongsa, "Field Performance of Kamphaengsaen Canal Automation System", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 943-959
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exวิชญ์ ศรีวงษา, "ระบบคลองอัตโนมัติกำแพงแสน", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007