การตรวจสอบธาตุอาหาร โลหะหนัก และสารยับยั้งการดูดซึมธาตุอาหารในหม่อนที่เพาะปลูกในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2008 exสจี สุวรรณศรี, inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Mineral contents in mulberry leaves harvested in Thailand", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย