การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีสะอาด และการประเมินวัฏจักรชีวิต

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2008 exViganda Varabuntoonvit, exYucho Sadamichi, exSeizo Kato, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Inventory Data Development for Greenhouse Gas Emissions of Thailand's Electricity Grid Generation Systems", International Journal of Emerging Electric Power Systems, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008
Publish Year International Conference 4
2008 exนางสาวชุติมา บุษบง, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Environmental Impact Assessment of Krathong from Plastic Foam", 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference, 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2006 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exฉันธนา ยูวะนิยม, exกิรณา จอมคำศรี, exวิกานดา วราบัณฑูรณ์วิทย์, "Current Status and Direction of EcoDesign in Thailand", EcoDesign 2006 Asia Pacific Symposium, 11 - 12 ธันวาคม 2006, ญี่ปุ่น
2006 exK. Kitpakornsanti, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Steel Can", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Powder Coating Paints in Thailand,", International Workshop – Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC, 15 - 16 ธันวาคม 2005
Publish Year National Conference 8
2009 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exUnchalee Suwanmanee, exDr. thanawadee Leejarkpai, exYosita Rudeekit, "Environmental Assessment of Degradable Packages using Life Cycle Analysis", 19th National Chemical Engineering Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2008 exนางสาววีราภรณ์ คารมน์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Environmental Impact Comparison of Liquefied Natural Gas (LNG) Using Life Cycle Assessment Technique", 9th National Grad Research Conference, 14 - 15 มีนาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนายสุธี คงสิริ, "Environmental Impact Assessment of Cassava Root and Cassava Starch using Life Cycle Assessment Technique", 11th National Graduate Research Conference, 17 - 18 ธันวาคม 2008, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 exกิรณา จอมคำศรี, exหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต, exฉันธนา ยูวะนิยม, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment: a tool for comparing and evaluating environmental burdens: preliminary study on comparing environmental impacts from conventional plastic bag and bio-degradable plastic bag", The 2nd Thai LCA Workshop and Seminar 2007, 15 มีนาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exAkadate Juangthaworn, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลัง", 17th National Chemical Engineering Conference, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exนางสาวอรชุมา ดีศรีแก้ว, exวรยุทธ สายบัวตรง, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล", 17th National Chemical Engineering Conference, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exอรรณพ วงศ์สว่างศิริ, "การจัดการน้ำทิ้งโครเมียมไตรออกไซด์จากกระบวนการชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้าโดยระบบออสโมซิสผันกลับ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Powder Coating Paints", The 15th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 27 - 28 ตุลาคม 2005