การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อซีราลีโนนเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exสมลักษณ์ พุ่มระชัฎ, exกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก, exนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, exศรีหรรษา มลิจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Monoclonal Antibody against Zearalenone and Development of Rapid ELISA kit", 2014 ISSAAS International Congress And General Meeting , 8 - 10 พฤศจิกายน 2014, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, exสมลักษณ์ พุ่มระชัฎ, exศรีหรรษา มลิจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Ochratoxin A โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย