การพัฒนากิจกรรมช่วยในการค้นหาอัตลักษณ์ทางการศึกษาและอาชีพของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, "Developing Activities to Foster Teacher Identity in Undergraduate Students, Faculty of Education, Kasetsart University", South East Asian Institutional Research Association 2009 Conference (SEAAIR)2009, 13 - 15 ตุลาคม 2009, Penang, Malaysia มาเลเซีย
2009 inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, "Study of Teacher Identity in Undergraduate Students,Faculty of Education, Kasetsart University", International Conference on Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and Networks (ICONTRD) 2009, 2 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมช่วยในการค้นหาอัตลักษณ์ทางการศึกษาและอาชีพของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009