การพัฒนาเตาอบไม้ขนาดเล็กระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับวิธีการลดความชื้น เพื่อปรับปรุงขบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ