การบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาระดับลุ่มน้ำจนถึงระดับแปลงนา

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, exอัจฉรา ชุมวงศ์, "การจัดการน้ำในนาข้าวเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำและบรรยากาศ", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2008, หน้า 52-59
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอัจฉรา ชุมวงศ์, "การจัดการน้ำในนาข้าวเพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ", การประชุมวิชาการแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 30 - 31 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย