โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีศาสตร์สนเทศ