การผลิตเมทานอลจากมีเทนโดยกระบวนการทางชีวภาพ

Publish Year National Journal 3
2011 exนส วิลาสินี นนตะแสน, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี, "การผลิตเมทานอลจากก๊าซมีเทนโดยเชื้อเมทาโนโทรฟที่ถูกตรึงในแคลเซียมอัลจิเนต", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 59-67
2010 exสยามมล พิมพ์ทอง, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเมทานอลจากมีเทนด้วยเชื้อเมทาโนโทรฟผสม", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 97-105
2010 exนางสาวกนกวรรณ หนูช่วย, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, ศาสตราจารย์, "การผลิตเมทานอลจากก๊าซชีวภาพด้วยเชื้อเมทาโนโทรฟบนตัวกลางลอยในถังปฎิกิริยาชีวภาพชนิดกึ่งต่อเนื่อง", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 99-107
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสยามมล พิมพ์ทอง, "BIOTRANSFORMATION OF BIOGAS TO METHANOL USING MIXED CULTURE OF METHANOTROPHS ", 1st International Conference on Technology and Strategic Management of Sustainable Biosystems Organized by Environmental Technology Centre, Murdoch University, 6 - 9 กรกฎาคม 2008, Fremental เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 3
2010 exวิลาสินี นนตะแสน, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, ศาสตราจารย์, "การผลิตเมทานอลจากก๊าซมีเทนโดยเชื้อเมทาโนโทรฟ ที่ถูกตรึงในแคลเซียมอัลจิเนท ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 25 มีนาคม 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 exนางสาวกนกวรรณ หนูช่วย, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, ศาสตราจารย์, "การผลิตเมทานอลจากก๊าซชีวภาพด้วยเชื้อเมทาโนโทรฟบนตัวกลางลอยในถังปฏิกิริยาชีวภาพชนิดกึ่งต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8, 25 - 27 มีนาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2008 exสยามมล พิมพ์ทอง, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเมทานอลจากมีเทนด้วยเชื้อเมทาโนโทรฟผสม", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12 - 14 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย